Program pro žáky s SPU

Program zaměřený na úspěšné zvládnutí středoškolského studia pro žáky se specifickými poruchami učení

Proč se střední hotelová škola v Kladně zaměřila na žáky s SPU?

Na střední hotelové škole vždy studovali také žáci, kteří měli průměrný až nadprůměrný intelektový výkon, ale přesto se v předchozím vzdělávání potýkali s problémy v učení (zvl. podprůměrné čtenářské dovednosti, nedostatečná schopnost reprodukce přečteného studijního textu, pomalejší pracovní tempo, problémy v písemném projevu – špatně čitelné písmo a výrazná chybovost, porucha učení v matematice). Pedagogové školy vycházejí z názoru, že tento handicap by žákům neměl bránit v získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, protože vhodným přístupem, cílenou podporou a odborným vedením lze studijní požadavky zvládnout.

Proč studovat právě obor vzdělání HOTELNICTVÍ na střední hotelové škole?

Obor vzdělání HOTELNICTVÍ je nejen svým obsahem, ale i návazností na budoucí profesní uplatnění pro tyto žáky vhodný a umožní jim získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Struktura maturitní zkoušky je koncipována tak, aby žákům se specifickými poruchami učení vyhovovala nabídka volitelných předmětů.

Skladba učebního plánu i maturitní zkoušky je příznivá i pro žáky, kteří jsou málo úspěšní v matematice – v posledních letech se mezi zájemci o studium na SHŠ zvyšuje počet žáků, kteří měli v průběhu základního vzdělávání potíže v matematice, nemají předpoklady pro studium technických oborů, a hledají proto střední školu, kde nepatří matematika mezi profilové předměty.

Co je obsahem programu pro žáky s SPU?

Organizační zajištění

 • Žáci s SPU jsou zařazeni do běžných tříd – jejich integrace do kolektivu ostatních spolužáků je velmi důležitá
 • Pedagogové se dobře orientují v problematice žáků s SPU, přistupují k těmto žákům s taktem a snahou žáky ve studiu podporovat a motivovat
 • Podporu, péči a evidenci žáků s SPU průběžně zajišťuje a koordinuje výchovná poradkyně v součinnosti s vedením školy a pedagogickým sborem
 • Těžiště práce se žáky s SPU spočívá na vedoucích jednotlivých předmětových komisí, kteří garantují potřebnou podporu žáků v rámci předmětu a pravidelně spolupracují s výchovnou poradkyní a třídními učiteli žáků
 • Cílenou práci se žáky s SPU zajišťuje zejména předmětová komise českého jazyka, garantuje specificky zaměřenou přípravu na písemnou práci v rámci maturitní zkoušky
 • Vedení školy podporuje zvyšování úrovně odborné připravenosti pedagogů pro práci se žáky s SPU (sebevzdělávání učitelů, vzdělávací aktivity organizované školou v rámci DVPP, spolupráce s odborníky z PPP)

 

Proces výuky

 • Při podpoře žáků škola vychází ze zprávy z pedagogicko-psychologické poradny, kterou žák při zahájení studia odevzdá, a důsledně dbá na uplatňování postupů doporučených v závěrech odborného vyšetření
 • Učitelé vycházejí nejen z potvrzené diagnózy, ale orientují se na problémy, které žáku diagnóza přináší (úprava podmínek, diferencované úkoly, větší časový prostor na přečtení zadání, vypracování úkolu a kontrolu práce)
 • Při práci s textem se pedagogové vhodnou formou zaměřují na žáky s SPU, cíleně sledují kvalitu porozumění textu, při individuální práci poskytují žákům navýšený časový prostor
 • V rámci přípravy na maturitní zkoušku učitelé se žáky procvičují schopnost koncentrace pozornosti a zrakového vnímání
 • Všichni pedagogové se žákům s SPU mohou individuálně věnovat v rámci svých konzultačních hodin

 

Nejste ještě rozhodnuti, na které škole studovat? Přečtěte si přílohu…