Přijímací řízení ve šk. r. 2023/2024 budeme upravovat po obdržení informací z MŠMT - termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024

Informace o změnách v přijímacím řízení ve smyslu novely školského zákona:

  • Snížení počtu přihlášek na dvě.
  • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení – přijatý uchazeč již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (www.shskladno.cz a v budově školy).
  • Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků – lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, a je 10 pracovních dnů.
  • Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na druhou školu na základě odvolání.