Uchazeči o studium na naší škole mohou řádně vyplněné přihlášky ke studiu (včetně příloh, tj. "Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání" a "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti", event. "Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině") doručit osobně do školy každý všední den vždy od 7:00 do 14:00 hodin, nejpozději do 20. února 2024

Podrobnější informace pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání - VIZ ODKAZ.

Podrobné informace z MŠMT - legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 naleznete v těchto odkazech:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

    https://prijimacky.cermat.cz/files/files/Pruvodce_konani_JPZ_2024_def.pdf