Hotelnictví a turismus

S platností od 1. 9. 2008 začíná výuka 1. ročníku probíhat podle školního vzdělávacího programu Hotelnictví a turismus.

Program vychází ze schváleného rámcového vzdělávacího programu oboru

65-42-M/01 Hotelnictví.

Při zpracování školního vzdělávacího programu škola využila příležitosti přizpůsobit svůj vzdělávací program potřebám žáků školy a svou profilací reagovat na potřeby trhu práce v regionu. Byl vytvořen jako vzdělávací dokument pro fungování moderní školy, která chce své žáky připravit na jejich další osobní, občanský i profesní život. Program pro čtyřleté studium je koncipován jako cesta, na níž se žák učí poznávat, jednat, žít a pracovat.

V rámci pedagogického procesu učitelé považují žáka za partnera, kterého chtějí získat ke spolupráci, motivovat jej k aktivitám a ke vztahu k oboru, předat mu své zkušenosti a pomoci mu zvládnout studijní požadavky. Podporují žáky k získání pocitu vlastní zodpovědnosti a preferují aktivní učení.

Vzdělávací strategií a skladbou učebního plánu program připravuje dobré podmínky pro vytváření klíčových a odborných kompetencí. V začátcích studia je výrazně akcentována kompetence k učení, protože zvládání techniky učení, včetně vytvoření studijního režimu, patří k největším problémům žáků po přechodu ze základní školy. Ve vyšších ročnících stoupá důraz na upevňování profesních kompetencí, zejména profilací zájmu žáka v rámci oboru (gastronomie, turismus). Po celou dobu studia je v souladu s potřebami oboru věnována výrazná hodinová dotace výuce ICT, včetně práce s hotelovým softwarem. Vysoká hodinová dotace je v učebním plánu věnována výuce cizích jazyků. – každý žák studuje dva jazyky (anglický jazyk, německý jazyk). V jednom jazyce, který měl na základní škole, žák pokračuje, druhý jazyk začíná jako začátečník.

V rovině teoretického vyučování je ve výuce využíván nejen frontální přístup, ale především skupinové vyučování, diferenciace a individuální přístup. Praktická výuka (cvičení, učební praxe) je orientována především na ovládnutí profesních dovedností, přesnost, kvalitu, kreativitu a týmovou práci. Učivo jednotlivých předmětů je rozpracováno v návaznosti na vyjádřený cíl (výsledky) vzdělávání, který je stanoven jednotně pro všechny žáky. Úroveň osvojení bude výrazně záviset na studijních předpokladech, vztahu ke vzdělávání a motivaci každého žáka.

Důležitým prvkem výuky je podpora žáků jednak formou motivačního programu, jednak vhodnými podmínkami v případě zdravotního nebo sociálního znevýhodnění.

Výukové cíle školy jsou realizovány v rámci jednotlivých všeobecně vzdělávacích, odborných a volitelných předmětů zařazených v učebním plánu do ročníků. Podle prostorových možností školy je v maximální míře podporováno dělení tříd na menší skupiny (nejvýrazněji v předmětech TPP a TOS, kdy se třídy dělí na skupiny max. 10 žáků), aby vznikal prostor pro komunikaci, individuální přístup a týmovou práci. V každém ročníku žáci absolvují dvoutýdenní souvislou odbornou praxi. Spektrum pracovišť, ve kterých žáci vykonávají praxi, je široké, jedná se o hotely, restaurační zařízení, cestovní kanceláře, cestovní agentury, kulturní památky, informační centra. Při výběru pracoviště škola upřednostňuje osobní volbu žáka. Na závěr odborné praxe žák zpracuje písemnou hodnotící zprávu, která škole poskytuje důležitou zpětnou vazbu.

Ve 3. a 4. ročníku si žáci zvolí profilaci předmětu praxe (gastronomie nebo cestovní ruch) a tím si současně zvolí zaměření praktické maturitní zkoušky.

Způsob hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu (Pravidla pro hodnocení žáků jako součást školního řádu) a vede k posouzení toho, jak žák zvládá základní kompetence.

  • základem hodnocení je „zpětná vazba“ – jak pro učitele, tak pro žáka a jeho rodiče
  • při uplatňování zpětné vazby je kladen důraz na vhodnou formulaci hodnocení a jasné stanovení kritérií
  • žáci jsou vedeni k aktivnímu podílu na posouzení a vyhodnocení výsledků práce
  • uplatňuje se známkování, bodové ohodnocení i slovní hodnocení výsledků práce
  • pro získání zpětné vazby se využívají písemné práce, testové úlohy, prezentace skupinové práce, referáty, domácí úkoly, aktivity žáků při vyučování, opouští se stresující zkoušení žáka před tabulí
  • kromě faktických znalostí se hodnotí i forma a způsob vyjadřování, vystupování žáka při plnění úkolu a v písemném projevu grafická stránka

Hodnocení klíčových kompetencí je součástí hodnocení všech předmětů a představuje komplexní posouzení toho, jak žák komunikuje, jedná, spolupracuje při řešení problémů, přijímá a plní svěřené úkoly.

Při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) škola podporuje jejich plnou integraci do kolektivu třídy, zajišťuje potřebné materiální a organizační podmínky a podle potřeby uplatňuje individuální podporu. V případě žáků, kteří pocházejí z jiného kulturního (jazykového) prostředí, zohledňuje škola případné komunikační či další problémy, pomáhá těmto žákům najít potřebné společenské uplatnění a podporuje jejich sebevědomí.

Ze základní školy přichází stále více žáků s diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení, proto škola věnuje této skupině mimořádnou, systematickou pozornost a vhodnými metodickými a organizačními postupy zohledňuje jejich individuální možnosti tak, aby nebyli ohroženi studijní neúspěšností (individuální pracovní tempo, omezení dlouhých písemných textů, speciální formy zkoušení).

Podpora mimořádně nadaných žáků má velký význam pro motivaci jednotlivých žáků, ale současně i pro školu a profesi. Škola se snaží podchytit žáky, kteří svým zájmem o obor, přístupem ke studiu, vědomostmi a dovednostmi převyšují ostatní, podporovat je (např. přípravou na reprezentaci školy v soutěžích, motivovat (např. formou motivačního programu pro žáky) a při jejich vzdělávání využívat náročnějších studijních metod (projektové a problémové vyučování, samostudium, práce s ICT, vedení týmu).