Stevard/stevardka

S platností od 1. 9. 2010 začíná výuka 1. ročníku probíhat rovněž podle druhého školního vzdělávacího programu Stevard/stevardka. Při zpracování školního vzdělávacího programu škola důsledně vycházela z rámcového vzdělávacího programu pro obor 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ a podle ustanovení článku 9.1 v příslušném RVP současně využila příležitosti profilovat vzdělávání v daném oboru k typové pozici stevard/stevardka. Reagovala tak na trh práce v regionu – jednak blízkost ruzyňského letiště, jednak využití možností, které skýtá hlavní město Praha, v němž sídlí dopravní společnosti působící v autobusové a železniční dopravě.

V ŠVP stevard/stevardka je položen výrazný akcent na formování způsobilosti v oblasti jednání s lidmi:
· kultivovanost vystupování a zevnějšku,
· rozhodnost, jistota a pohotovost vystupování,
· schopnost sociálního kontaktu,
· jednání s druhými s důstojností a respektem,
· diplomatické a taktní sdělování informací, včetně nepříjemné reality

Při specifikaci profilu absolventa škola čerpala
· z Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA (připravil NÚOV v rámci systémového projektu MŠMT)
· z karty typové pozice palubní průvodčí (poskytuje projekt ISTP – Integrovaný systém typových pozic, vytvořený pod gescí Správy služeb zaměstnanosti MPSV, ve spolupráci mimo jiné s MŠMT a VÚOŠ).

Tyto materiály stanoví jako optimální školní vzdělání pro povolání palubní průvodčí (alternativně: stevard, letuška, air hostess) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hotelnictví a turismus.

Palubní průvodčí je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje a dohlíží na bezpečnost cestujících a poskytuje jim náležitý servis. Pracovní pozice klade vysoké požadavky na jazykové způsobilosti, kultivovanost vystupování a zevnějšku a schopnost sociálního kontaktu.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Žáci jsou v rámci oboru HOTELNICTVÍ připravováni tak, aby po absolvování školy byli úspěšní u výběrových řízení leteckých a jiných dopravních společností.

Na trhu práce najdou další uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

OBLAST UPLATNĚNÍ

ČINNOSTI,PRO KTERÉ JE ABSOLVENT PŘIPRAVOVÁN

Dopravní společnosti

(letecké,železniční,autobusové,výletní,námořní)

palubní servis a péče o cestující
Hotelový průmysl. síť restauračních zařízení

činnosti na úseku ubytovacích zařízení

činnost na úseku stravovacích zařízení

obchodní činnost

Cestovní ruch

v cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře jako odborný referent incomingu i outgoingu, v průvodcovských službách

v dopravních službách ve styku se zákazníkem (informační služby, prodejce) odborný pracovník regionálních infocenter při městských a obecních úřadech

v kulturních a historických objektech jako průvodce

v organizaci služeb lázeňských zařízení

V učebním plánu oboru je výrazně zastoupeno vzdělávání v cizích jazycích, včetně konverzace, která je zaměřena na odborný jazyk. V rovině teoretického vyučování je ve výuce využíván nejen frontální přístup, ale výrazně se uplatní týmová práce, diferenciace a individuální přístup. Praktická výuka (cvičení, učební praxe) je orientována především na ovládnutí profesních dovedností, přesnost, kvalitu, kreativitu a týmovou práci. Učivo jednotlivých předmětů je rozpracováno v návaznosti na vyjádřený cíl (výsledky) vzdělávání, který je stanoven jednotně pro všechny žáky. Úroveň osvojení bude výrazně záviset na studijních předpokladech, vztahu ke vzdělávání a motivaci každého žáka.