Praktické vyučování

Pojetí praktického vyučování ve Střední hotelové škole, s.r.o. v Kladně

Praktické vyučování je důležitou součástí výchovy a vzdělávání ve střední hotelové škole. Praktické vyučování tvoří v souladu s vyhláškou o středním vzdělávání tři složky:

Cvičení

 • jsou součástí předmětů TPP a TOS,
 • uskutečňují se v odborných učebnách (cvičná kuchyně, cvičný bar, pivnice), event. formou procvičování získaných kompetencí v reálné praxi na gastronomických pracovištích fyzických nebo právnických osob (pod vedením učitele daného předmětu) nebo při akcích školy

Učební praxe

 • jedná se o samostatný vyučovací předmět zařazený v dotaci 2 hodiny týdně do 3. a 4. ročníku, odráží se v něm zaměření žáků (praxe v gastronomii, praxe v cestovním ruchu, palubní služby)
 • výuku zajišťují profesionálové, kteří mají v dané oblasti praxi a garantují tak propojení teoretické výuky a praktické aplikace získaných dovedností
 • uskutečňuje se v odborných učebnách, využívá se spojování do bloků
 • učební praxi žáci školy absolvují i v rámci akcí, při nichž škola zajišťuje gastronomický servis pro partnery v regionu.

Odborná praxe

 • jedná se o souvislé (dvoutýdenní) procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob, realizované na základě uzavřené smlouvy
 • žáci jsou během odborné praxe konfrontování s reálnou praxí a mohou si ověřit úroveň svých kompetencí (klíčových i odborných)
 • dvoutýdenní odborná praxe je zařazena do každého ročníku – v 1. – 3. ročníku se jedná o završení příslušného ročníku (červen), ve 4. ročníku je zařazena do měsíce září nebo října
 • při zajišťování místa praxe se kombinuje jak nabídka školy, tak iniciativa jednotlivých žáků. Tím, že škola žákům umožňuje zajistit si odbornou praxi individuálně, podporuje jejich iniciativu a schopnost prosadit se na trhu práce. Posouzení vhodnosti místa praxe vzhledem k zaměření oboru provádí garant – učitel příslušného odborného předmětu
 • absolvování odborné praxe je podmínkou pro ukončení příslušného ročníku. Dokladem o jejím absolvování je potvrzený docházkový list a zpráva z praxe. Kontrola průběhu praxe je prováděna pedagogickými pracovníky školy.